EN

СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН

Линейна и линейно-целочислена оптимизация
LIOP-1

Програмната система LIOP-1 е предназначена за намиране на оптимални (минимални или максимални) решения на линейни и линейни целочислени задачи.
Целевата функция (функцията, която се оптимизира) и ограниченията на такива задачи се описват с линейни функции.

Многокритериална оптимизация и многокритериален анализ
MULTIDECISION

Многокритериалните системи за подпомагане вземането на решения MultiDecision са предназначени за помагаане на лица, вземащи решения при решаването на различни задачи за многокритериален анализ и многокритериална оптимизация.
MultiDecision се състоят от две независими части:

  • подсистеми за многокритериален анализ MKA
  • подсистема за многокритериална оптимизация MKO

За контакти:
ст.н.с. II ст. д-р Марияна Василева-Иванова - ръководител mvassileva@iinf.bas.bg
ст. н. с. IІ ст. д-р Красимира Генова kgenova@iinf.bas.bg
н. с. IІ ст. Борис Стайков bstaykov@iinf.bas.bg