INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGIES - BAS


2005
    IIT Working Papers   
    Contents    IIT/WP-203B, Николай Иванов, Здравка Георгиева, BGA КОРПУСИ.

IIT/WP-204B, В. Василев, М. Василева, А. Тодоров, Приложение на програмната система МКО-1 за оперативно планиране на производствената програма на предачен цех в текстилно предприятие.

IIT/WP-205, M. Vassileva, K. Miettinen, V. Vassilev. Generalized Scalarizing Problem for Multicriteria Optimization.

IIT/WP-206B, Красимира Генова, Скаларизиращи задачи и алгоритми на отправната област за решаване на задачи на многокритериалната оптимизация.

IIT/WP-207B, Николай Иванов, Тематичен речник на изрази срещани при работа с CPLD и FPGA прибори.

IIT/WP-208B, Д. Борисова, И. Мустакеров, О. Църноречки, Web-базирана програмна система за итеративен избор на елементите на опто-електронния канал на ОНВ.

IIT/WP-209B, Б. Стоянов, В. Пейчев, Й. Беязов, Изследване на полуемпирични модели за определяне на дебит през капилярни канали.

IIT/WP-210B, Б. Стоянов, В. Пейчев, Й. Беязов, Изследване процесите на формиране на дискретни информационни сигнали при флуидни сензори с пръстеновидна струя и електрически изход.

IIT/WP-211B, Ст. Диноев, М. Антонов, Т. Стоянов, Р. Велев, Контрол на монохроматичното въздействие на лазерното лъчение върху увеличаване добива от пшеница.

IIT/WP-212B, Д. Трифонов, Компютърно симулиране въз основа на метода на крайните елементи за изследване деформацията на гумена мембрана на възвратен клапан за дифузор за аерация на отпадъчни води.

IIT/WP-213B, Л. Кирилов, Р. Илиев, Е. Бурназки, И. Терзиев, Първичен хидроложки модел на река Места.

IIT/WP-214B, Д. Борисова, И. Мустакеров, Метод за оптимален избор на елементи за опто-електронния канал на очила за нощно виждане.

IIT/WP-215B, Хр. Р. Христов, Т. Д. Ташев, К. Колчаков, Моделиране на алгоритъм за елиминиране на конфликти в комуникационен възел с Обобщени мрежи.