INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGIES - BAS


2004
    IIT Working Papers   
    Contents    IIT/WP-176B, Николай И. Иванов, Иван С. Симеонов. Кратък списък на съкращения, срещани при работа с CPLD и FPGA прибори.

IIT/WP-177B, Николай И. Иванов, Иван С. Симеонов. Полезни схеми при работа с CPLD и FPGA прибори. (in Bulgarian)

IIT/WP-178B, Николай И. Иванов. Захранване на CPLD прибори от типа CoolRunner-II. (in Bulgarian)

IIT/WP-179B, Николай И. Иванов, Генериране на сигнали с CPLD прибори. (in Bulgarian)

IIT/WP-180B, Д. Борисова, И. Мустакеров, О. Църноречки, Моделиране на опто-електронни уреди (очила за нощно виждане). (in Bulgarian)

IIT/WP-181B, К. Колчаков, А. Ляхов, Оптимизиране на безконфликтно разписание чрез използване посоката на придвижване на съобщенията в комутационния възел. (in Bulgarian)

IIT/WP-182, Stefan Kojnov, Fast Industrial Intelligent Agents. Parallel Elaboration and Preprocessing.

IIT/WP-183B, Ст. Диноев, М. Антонов, Хр. Кържин , Т. Стоянов, Изследване на спектралното въздействие на лазерното лъчение върху добива от пшеница.

IIT/WP-184, Vassil Vassilev, Krassimira Genova, Mariyana Vassileva, Boris Staykov, Filip Andonov, Software Decision Support System MKO-.

IIT/WP-185, Vassil Vassilev, Krassimira Genova, Filip Andonov, Georgi Chepilev, Mariyana Vassileva, Silvia Konstantinova, Software Decision Support System MKA-1.

IIT/WP-186B, Ташо Д. Ташев, Христо Радев Христов Моделиране на GSM-услуги чрез обобщени мрежи. (in Bulgarian)

IIT/WP-187B, Васил Василев Обобщена скаларизираща задача на многокритериалната оптимизация. (in Bulgarian)

IIT/WP-188B, Хр. Даскалова, Ст. Порязов, Е. Саранова Основни видове параметри, определящи влиянието на радио-интерфейса върху GSM трафика. (in Bulgarian)

IIT/WP-189B, Ст. Порязов, Е. Саранова, Хр. Даскалова Концептуални модели на трафика в GSM мрежи. (in Bulgarian)

IIT/WP-190B, Марияна Василева Обобщена скаларизираща задача GENS. (in Bulgarian)

IIT/WP-191B, Младен Савов Идентификация на лица по динамика на движението. (in Bulgarian)

IIT/WP-192B, Николай Докев, Боян Михайлов Web базирана информационна система с динамично съдържание за продажба на автомобили. (in Bulgarian)

IIT/WP-193B, Жана Иванова, Красимира Генова Съвременни аутранкиращи методи на многокритериалния анализ. (in Bulgarian)

IIT/WP-194, Chr. Kabakchiev, L. Doukovska, I. Garvanov, API CFAR Processors with Hough Transform in Multipath Situation.

IIT/WP-195B, О. Църноречки, Д. Борисова Фактори, водещи до увеличаване на плътностите на магнитния запис. (in Bulgarian)

IIT/WP-196, G. Agre, T. Atanassova, Adding Semantics to Web Services.

IIT/WP-197, T. Atanassova, G. Agre, Semantic Web Unit for Design and Composition of Semantic Web Services.

IIT/WP-198B, Н. Иванов, Д. Трифонов, Г. Глухчев Изследване на възможностите за разработване на устройство за електроакустични въздействия върху птици. (in Bulgarian)

IIT/WP-199, Kamenka Staykova, Linguistic Knowledge Representation for Bulgarian: the Framework of Linguistic Valence Theory and the Framework of Systemic Functional Linguistics.

IIT/WP-200B, Хр. Кабакчиев, И. Гарванов, В. Кьовторов Оценка на грешката при определяне на височината на летящи цели, използвайки многопозиционна радиолокация с два и три радара. (in Bulgarian)

IIT/WP-201, Vladislava Grigorova, Analysis of Tools for Business Logic on the Base of BPEL4WS and Their Applicability to Web Services Design.

IIT/WP-202, Ivo Marinchev, SWWS Studio - Possibilities and Limitations.