INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGIES - BAS


2003
    IIT Working Papers   
    Contents    IIT/WP-158, K. Gumnerov, Survey of Software for Stochastic Programming: General Principles and Organization for Using.

IIT/WP-159B, К. Гумнеров, Методи за анализ и прогнозиране на временни редове във финансовите пазари. ( in Bulgarian)

IIT/WP-160R, Н. Иванов, С. Буга, Э. Пель, В. Бланк, И. Иванов, Автоматизированная установка для исследования электрических свойств новых углеродных материалов. (in Russian)

IIT/WP-161B, К. Миланов, Л. Кирилов, Управление на портфейл. (in Bulgarian)

IIT/WP-162B, К. Колчаков, Едно решение на проблема с конфликтите в работата на комутационните възли в разпределени информационни мрежи. (in Bulgarian)

IIT/WP-163B, Ст. Диноев, М. Антонов, Т. Стоянов, Хр. Георгиева, Изменения в параметрите на пшенични растения след въздействие с маломощно лазерно лъчение. (in Bulgarian)

IIT/WP-164, I. Garvanov, Ch. Kabakchiev, CFAR PI Detector in Binomial Distribution Pulse Jamming.

IIT/WP-165, L. Kirilov, V. Vassilev, Ivo Marinchev, A Program System for Solving Multiple Attribute Decision Making Problems.

IIT/WP-166, V. S. Jotsov, Human-Centered Methods for Knowledge Discovery in Integer Data Sets.

IIT/WP-167, K. Staykova, Human Language Technologies for the Semantics Web.

IIT/WP-168B, Д. Трифонов, Вл. Воденичаров, Н. Цонев, О. Църноречки, Изследване на загубата на налягане на микропореста мембрана от високомолекулен полиетилен. (in Bulgarian)

IIT/WP-169B, O. Tzarnorechki, D. Borissova, A Coefficient of the evolution potential of the informative features - linear density, track density and areal density. (in Bulgarian)

IIT/WP-170B, Р. Ийнбор, З. Николов, Дискретизация на сигнали с вълново възстановяване. (in Bulgarian)

IT/WP-171B, Т. Ташев, Хр. Радев, Мрежов модел за изследване на времезависимости в протокол IEE802.2 Type 3. (in Bulgarian)

IIT/WP-172B, В. Пейчев, Б. Стоянов, Й. Беязов, Флуидна система за следене на траектории. (in Bulgarian)

IIT/WP-173B, В. Пейчев, Б. Стоянов, Й. Беязов, Дешифратор на пневматични сигнали. (in Bulgarian)

IIT/WP-174B, В. Христова, Вземане на решение за нивата на емисиите на парникови газове чрез безкоалиционни игри. (in Bulgarian)

IIT/WP-175B, В. Илчев, Свойства на разделящите хиперравнини при линейно независими класове. (in Bulgarian)