INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGIES - BAS


2002
    IIT Working Papers   
    Contents    IIT/WP-137B, N. Ivanov, Аналогови програмируеми прибори.(in Bulgarian)

IIT/WP-138B, N. Ivanov, CPLD серия COOLRUNNER. (in Bulgarian)

IIT/WP-139, V. Vassilev, S. Narula, M. Vassileva, K. Genova, A Partition-Based Interactive Algorithm of Multicriteria Linear Integer Programming.

IIT/WP-140, K. Genova, M. Vassileva, V. Vassilev, F. Andonov, B. Staykov, Linear Multiobjective Optimization System.

IIT/WP-141B, S. Dinoev, М. Antonov, Т. Stoianov, Нова лазерна система за земеделието. (in Bulgarian)

IIT/WP-142B, К. Kolchakov, Алгоритъм, гарантиращ безконфликтна работа на комутационен възел в разпределените информационни мрежи и процедура за ускоряването му. (in Bulgarian)

IIT/WP-143, К. Коlchakov, Design of class of devices for midnight street light control.

IIT/WP-144B, V. Grigorova, Т. Atanosova, Прототип на автоматизирана модулна информационна система за научни публикации и справки с оторизиран достъп във WEB. (in Bulgarian)

IIT/WP-145, I. Garvanov, CFAR Processors in the presence of Binomial Distribution Pulse Jamming.

IIT/WP-146, I. Hristov, Distributed Learning environments: Principles, characteristics, and Tools.

IIT/WP-147b, S. Vollosovich, Някои проблеми при изграждането на високоскоростен безжичен WAN на базата на стандарта IEEE 802.11b. (in Bulgarian)

IIT/WP-148b, S. Vollosovich, Методи за неутрализация на радиосмущения при устройства, поддържащи стандарта IEEE 802.11b, работещи в условия на силна замърсеност на ефира. (in Bulgarian)

IIT/WP-149b, D. Trifonov, B. Mihaylov, G. Gluhchev, Изследване на възможностите за изграждане на прототип за защита на електронен модул от механични въздействия.

IIT/WP-150b, T. D. Tashev, Ch. R. Christov, Oбобщено-мрежов модел на процеса на синтез на мрежи на петри. (in Bulgarian)

IIT/WP-151, Dimo Dimov, Fast Retrieval of Images by Graphics Content.

IIT/WP-152b, Y. Beyazov, B. Soianov, V. Peychev, G. Rancheva, Пневмоелектрически преобразувател на дебит. (in Bulgarian)

IIT/WP-153b, V. Peychev, B. Stoianov, Y. Beyazov, Флуидна система за сортиране на взривоопасни детайли. (in Bulgarian)

IIT/WP-154b, B. Metev, Използване на метода на еталонната точка за получаване оценка на надир вектора в задача на многокритериално линейно програмиране. (in Bulgarian)

IIT/WP-155b, V. Ilchev, Z. Ilcheva, Свойства на изображенията на разделящите хиперравнини в пространството на Hough. (in Bulgarian)

IIT/WP-156b, Ch. Kabakchiev, А. Angelova, Изследване на ефективността на адаптивен компенсатор по странични листа в условията на преднамерени електронни смущения. (in Bulgarian)

IIT/WP-157b, O. Tzarnorechki, D. Borissova, An approach for magnetic hard disk storage maximum record density determination. (in Bulgarian)