INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGIES - BAS


2001
    IIT Working Papers   
    Contents    


IIT/WP-114, Kamenka Staykova, Sergey Varbanov, John Bateman. Agents generating texts in different natural languages.

IIT/WP-115, Vassil Vassilev, Boyan Metev, Mariana Vassileva, Krassimira Genova, Classification Based Algorithm Solving Multicriteria Linear Integer Programming Problems.

IIT/WP-116B, N. Ivanov, CPLDN вчера, днес и утре. (in Bulgarian)

IIT/WP-117B, К. Кolchakov, H. Daskalova, L. Petkanchin, Управление на полунощното улично осветление. (in Bulgarian)

IIT/WP-118B, L. Кirilov, Върху някои оценки на ефективното множество при многокритериални задачи. (in Bulgarian)

IIT/WP-119, Vera Behar, Phase Aberration Correction in Coherent Ultrasound Imaging Systems.

IIT/WP-120, Chr. Kabakchiev, L. Doukovska, I. Garvanov, Comparative Analysis of Losses of Hough Transform in Pulse Jamming.

IIT/WP - 121B, D. Borissova, St. Dinoev, Spectrum influence of various light radiant sources on plant growth. (in Bulgarian)

IIT/WP-122B, D. Trifonov, N. Tzonev, О. Tzarnoretchki, Една конструкция на системата за оформяне на централния отвор на полимерни подложки за оптични дискове. (in Bulgarian)

IIT/WP-123B, T. D. Тashev, H. R. Hristov, Относно някои свойства при тензорно преобразование върху мрежи на петри. ( in Bulgarian)

IIT/WP-124B, B. Stoianov, Y. Beyazov, V. Peychev, G. Rancheva, Пневматичен струен сензор с усилване на информационния сигнал. (in Bulgarian)

IIT/WP-125B, Y. Beyazov, B. Stoianov, V. Peychev, G. Rancheva, Пневматични устройства за следене на равнинни траектории. (in Bulgarian)

IIT/WP-126B, V. Yotzov, Методи и инструментариум при изработка на подсистема за сигурност и защита. (in Bulgarian)

IIT/WP-127B, B. Metev, Проверка за съществуване на ефективни точки в част от допустимото множество на задача за многокритериално линейно програмиране. (in Bulgarian)

IIT/WP-128, Vladimir V. Monov, An Application of Carathedory's Theorem to the Spectral Set Problem for Convex Matrix Sets.

IIT/WP-129, Ieroham Baruch, Jose Martin Flores, Boyka Nenkova, Recurrent neural network for real-time identification and control of nonlinear systems.

IIT/WP-130B, V. Ilchev, Самоорганизираща се невронна мрежа за класификация. (in Bulgarian)

IIT/WP-132B, A. Uzunov, Един подход за групова нормализация при разпознаване на диктори. ( in Bulgarian)

IIT/WP-133B, О. Tzarnoretchki, B. Vasilev, Определяне на най-малкото субмножество от информативни признаци на запомнящи устройства на магнитни твърди дискове. (in Bulgarian)

IIT/WP-134B, Z. Nikolov, V. Vasilev, Характеристики на шумовете в мрежата ниско напрежение. (in Bulgarian)