ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН


2003
    Работни статии на ИИТ    
    Списък на публикациите    IIT/WP-158, K. Gumnerov, Survey of Software for Stochastic Programming: General Principles and Organization for Using. (на английски)

IIT/WP-159B, К. Гумнеров, Методи за анализ и прогнозиране на временни редове във финансовите пазари.

IIT/WP-160R, Н. Иванов, С. Буга, Э. Пель, В. Бланк, И. Иванов, Автоматизированная установка для исследования электрических свойств новых углеродных материалов. (на руски)

IIT/WP-161B, К. Миланов, Л. Кирилов, Управление на портфейл.

IIT/WP-162B, К. Колчаков, Едно решение на проблема с конфликтите в работата на комутационните възли в разпределени информационни мрежи.

IIT/WP-163B, Ст. Диноев, М. Антонов, Т. Стоянов, Хр. Георгиева, Изменения в параметрите на пшенични растения след въздействие с маломощно лазерно лъчение.

IIT/WP-164, I. Garvanov, Ch. Kabakchiev, CFAR PI Detector in Binomial Distribution Pulse Jamming. (на английски)

IIT/WP-165, L. Kirilov, V. Vassilev, Ivo Marinchev, A Program System for Solving Multiple Attribute Decision Making Problems. (на английски)

IIT/WP-166, V. S. Jotsov, Human-Centered Methods for Knowledge Discovery in Integer Data Sets. (на английски)

IIT/WP-167, K. Staykova, Human Language Technologies for the Semantics Web. (на английски)

IIT/WP-168B, Д. Трифонов, Вл. Воденичаров, Н. Цонев, О. Църноречки, Изследване на загубата на налягане на микропореста мембрана от високомолекулен полиетилен.

IIT/WP-169B, О. Църноречки, Д. Борисова, Коефициент на еволюционния потенциал на информативните признаци - линейна, пътечкова и повърхностна плътност на запис.

IIT/WP-170B, Р. Ийнбор, З. Николов, Дискретизация на сигнали с вълново възстановяване.

IIT/WP-171B, Т. Ташев, Хр. Радев, Мрежов модел за изследване на времезависимости в протокол IEE802.2 Type 3.

IIT/WP-172B, В. Пейчев, Б. Стоянов, Й. Беязов, Флуидна система за следене на траектории.

IIT/WP-173B, В. Пейчев, Б. Стоянов, Й. Беязов, Дешифратор на пневматични сигнали.

IIT/WP-174B, В. Христова, Вземане на решение за нивата на емисиите на парникови газове чрез безкоалиционни игри.

IIT/WP-175B, В. Илчев, Свойства на разделящите хиперравнини при линейно независими класове.