ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН


2002
    Работни статии на ИИТ   
    Списък на публикациите    


IIT/WP-137B, Николай Иванов, Аналогови програмируеми прибори.

IIT/WP-138B, Николай Иванов, CPLD серия COOLRUNNER.

IIT/WP-139, V. Vassilev, S. Narula, M. Vassileva, K. Genova, A Partition-Based Interactive Algorithm of Multicriteria Linear Integer Programming.

IIT/WP-140, K. Genova, M. Vassileva, V. Vassilev, F. Andonov, B. Staykov, Linear Multiobjective Optimization System.

IIT/WP-141B, С. Диноев, М. Aнтонов, Т. Стоянов, Нова лазерна система за земеделието.

IIT/WP-142B, К. Колчаков, Алгоритъм, гарантиращ безконфликтна работа на комутационен възел в разпределените информационни мрежи и процедура за ускоряването му.

IIT/WP-143, К. Коlchakov, Design of class of devices for midnight street light control.

IIT/WP-144B, В. Григорова, Т. Атанасова, Прототип на автоматизирана модулна информационна система за научни публикации и справки с оторизиран достъп във WEB.

IIT/WP-145, I. Garvanov, CFAR Processors in the presence of Binomial Distribution Pulse Jamming.

IIT/WP-146, I. Hristov, Distributed Learning environments: Principles, characteristics, and Tools.

IIT/WP-147b, С. Воллосович, Някои проблеми при изграждането на високоскоростен безжичен WAN на базата на стандарта IEEE 802.11b.

IIT/WP-148b, С. Воллосович, Методи за неутрализация на радиосмущения при устройства, поддържащи стандарта IEEE 802.11b, работещи в условия на силна замърсеност на ефира.

IIT/WP-149b, Д. Трифонов, Б. Михайлов, Г. Глухчев, Изследване на възможностите за изграждане на прототип за защита на електронен модул от механични въздействия.

IIT/WP-150b, Ташо Д. Ташев, Xристо Р. Xристов, Oбобщено-мрежов модел на процеса на синтез на мрежи на петри.

IIT/WP-151, Dimo Dimov, Fast Retrieval of Images by Graphics Content.

IIT/WP-152b, Й. Беязов, Б. Стоянов, В. Пейчев, Г. Ранчева, Пневмоелектрически преобразувател на дебит.

IIT/WP-153b, В. Пейчев, Б. Стоянов, Й. Беязов, Флуидна система за сортиране на взривоопасни детайли.

IIT/WP-154b, Б. Метев, Използване на метода на еталонната точка за получаване оценка на надир вектора в задача на многокритериално линейно програмиране.

IIT/WP-155b, В. Илчев, Зл. Илчева, Свойства на изображенията на разделящите хиперравнини в пространството на Hough.

IIT/WP-156b, Xр. Кабакчиев, А. Ангелова, Изследване на ефективността на адаптивен компенсатор по странични листа в условията на преднамерени електронни смущения.

IIT/WP-157b, О. Църноречки, Д. Борисова, Подход за определяне на максималните плътности на запис на запаметяващи устройства на магнитни твърди дискове.