ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН


2000
    Работни статии на ИИТ   
    Списък на публикациите    


IIT/WP-98, Vassil Vassilev, Krassimira Genova, Mariana Vassileva, A Reference Neighbourhood Interactive Algorithm for Solving Multicriteria Linear Integer Programming Problems.

IIT/WP-99B, Ст. Диноев, Д. Борисова, М. Василева, Д. Рошкев, Изменения, настъпващи в човешкия организъм след спектрално въздействие с нискоинтензивно лазерно лъчение от червения спектър.

IIT/WP-100B, Стоянов Б.П., Й.Й.Беязов, В.С.Пейчев, Г.Б.Ранчева, Изследвания и създаване на дискретни пневмо-електричиски преобразуватели на ниски информационни сигнали.

IIT/WP-101B, Станислав Волосович, Методи и алгоритми в интернет-базирани информационно-резервационни хотелски системи.

IIT/WP-102B, К. Колчаков, Охранителна система, имитираща човешко присъствие в охраняемия обект.

IIT/WP-103B, Xр. Даскалова, К. Колчаков, Определяне на времето за отговор в радиоинформационни системи с еднопосочно предаване.

IIT/WP-104, Boyan Metev, Improvement of the Nadir Point Estimate, Obtained from the Payoff Table of a MOLP Problem.

IIT/WP-105, Ieroham Baruch, Jose-Martin Flores, Boyka Nenkova, Systems Identification and Adaptive Control by a Fuzzy-Neural Multi-Model.

IIT/WP-106B, Б. Метев, И. Мустакеров, В. Монов, Потребителски ориентирана информационна система за библиографски справки.

IIT/WP-107B, Xристо Р. Xристов, Ташо Д. Ташев, Графично подпомагане на тензорни преобразования на мрежи на Петри.

IIT/WP-108B, Валери В. Илчев, Изследване на някои основни свойства на многомерното HOUGH - изображение.

IIT/WP-109, Kamenka Staykova, Bulgarian Resource for Generation of Instructional Texts: Result of AGILE Project.

IIT/WP-110B, З. Николов, Р. Ийнбор, Eлектрическата мрежа като среда за обмен на информация.

IIT/WP-111, C. Kabakchiev, L. Doukovska, I. Garvanov, Comparative Analysis of Losses of CA CFAR Processors in Pulse Jamping.

IIT/WP-112, E. Kalcheva, G. Gluhchev, Graphic objects drawing in case of neurological deseases.

IIT/WP-113, Stefan Bonchev, Georgi Gluhchev, Modern Methods for face recognition.