ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН


1999
    Работни статии на ИИТ   
    Списък на публикациите    


IIT/WP-73r, Кръстю Стоянов Гумнеров, Об одном нетрадиционном методе для введения классов вещественных чисел.(на руски)

IIT/WP-74, V. Vassilev, K. Genova, M. Vassileva, User-Friendly Interactive Algorithm of Multicriteria Linear Integer Programming.(на английски)

IIT/WP-75, Svetoslav Savov, Less Conservative Generalized Robustness Measures for Systems With Weakly Structured Uncertainties. (на английски)

IIT/WP-76, Ieroham Baruch, Boyka Nenkova, Alexander Mitev, Fuzzy-Neural Model for Identification of Nonlinear Mechanical Sysytems. (на английски)

IIT/WP-77B, Д. Борисова, С. Диноев, М. Антонов, Лазерна система за облъчване на посадъчен материал.

IIT/WP-80, Boyan Metev, Dessislava Gueorguieva, Some Approaches for Approximate Estimation of the Nadir Vector in MOLP Problems. (на английски)

IIT/WP-81B, К. Колчаков, Xр. Даскалова, Съставяне на безконфликтно разписание радиомрежи с TDMA, чрез редуциране матрицата на връзките.

IIT/WP-82B, К. Колчаков, Xр. Даскалова, Оценка на достоверността на предаване с шумоподобни сигнали, формирани чрез линейни псевдослучайни последователности.

IIT/WP-83B, В. Йоцов, Използуване на подходи от откривателските системи в теория на числата.

IIT/WP-84B, Леонид Кирилов, Метод за решаване на нелинейни многокритериални задачи.

IIT/WP-85B, О. Църноречки, В. Василев, Подход за определяне на информативните признаци на запаметяващи устройства на магнитни дискове на различни йерархични нива.

IIT/WP-86, V. Behar, Hr. Kabakchiev, ExcisionTechniques for Reduction of the Flow of the RGPO when Solving the Benchmarc Problem for Radar Resource Allocation in the Presence of ECM. (на английски)

IIT/WP-87B, С. Воллосович, Методи и инструментариум при разработка на мултимедийни приложения.

IIT/WP-88B, Стоян Дончев, Георги Глухчев, Структурен подход за предобработка на печатен текст.

IIT/WP-89, Elena Kalcheva, Georgi Gluhchev, Handwriting Characteristics in Case of Neurological Diseases. (на английски)

IIT/WP-90, V. Ilchev, S. Kojnov, A Neural Network With Multiple Connections - Properties and Their Application in Classification of Lineary Separable Classes. (на английски)

IIT/WP-91, N. Nikolaev, Zdr. Nikolov, А. Gotchev, Wavelet Domain ECG Denoising. (на английски)

IIT/WP-92B, Т. Д. Ташев, Xр. Р. Xристов, Йерархични модели на взаимодействия в отворени системи.

IIT/WP-93B, Xр. Р. Xристов, Т. Д. Ташев, Спецификация на тип телекомуникационни взаимодействащи процеси в отворени системи.

IIT/WP-94, Gennady Agre, DaMiS: A System for Data Mining. (на английски)

IIT/WP-95, Asen Nelchinov, Gennady Agre, Inside Data Mining System DaMiS. (на английски)

IIT/WP-96B, Николай И. Иванов, Quo Vadis DSP(Обработка на сигнали - обобщено алгебрично представяне).

IIT/WP-97, Atanas P. Ouzounov, Some Algebraic Approaches for Speaker Identification - A Comparative Study. (на английски)